Ważne! Ta strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Zamknij informację
Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Aktualności > ogólne > KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
2014-09-18 12:58:17, ogólne
JAKI JEST CEL KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ?
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące ze względu na brak adekwatnych kompetencji w stosunku do wymagań dynamicznie zmieniających się wyzwań edukacyjno – gospodarczych.

W latach 2014 – 2015 wsparciem kształcenia ustawicznego, finansowanym z KFS będą mogli być objęci pracownicy i pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat.CO PRACODAWCY FINANSUJE KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY ?
W ramach wsparcia pracodawców i ich pracowników finansowane mogą być:
• kursy i studia podyplomowe,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie doku-mentów potwierdzających nabycie umie-jętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśni-wych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KFS ?
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie. Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.
Zgodnie z definicją zawartą z w art.2 ust. 1 pkt 25 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, PRACODAWCA to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą nie zatrudniająca żadnego pracownika.
Dla starosty nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Ponadto – pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

KORZYŚCI PRACODAWCY ZE ŚRODKÓW KFS
Pracodawca, zgodnie z art. 69b ust 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może otrzymać środki na sfinansowanie:
1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pracodawca pokryje 20% kosztów,
2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsię-biorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagro-dzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Jeśli cena np. kursu jest wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS, a będzie musiał ponieść je pracodawca (lub pracownik, o ile tak się umówią).

KIM JEST MIKROPRZEDSIĘBIORCA ?
MIKROPRZEDSIĘBIORCA to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3).

CZY ŚRODKI KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO STANOWIĄ POMOC DE MINIMIS ?
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

CO ZROBIĆ BY UZYSKAĆ WSPARCIE ?
Pracodawcy mogą wnioskować o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Z chwilą otrzymania środków na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej www.pup-jawor.pl w zakładce aktualności o wysokości pozyskanych srodków wraz z wnioskiem, który zainteresowani wsparciem pracodawcy będą skaładć w sekretariacie urzędu pracy w pok. 15 /I piętro/ w siedzibie PUP w Jaworze mieszczącej się przy ul. Strzegomskiej 7.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
Szczegółowe informacje dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pok. nr 13 /I piętro/ lub pod nr tel. 76 729 11 13

Projekt i wykonanie SN-DESIGN