Ważne! Ta strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies,
zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu. Zamknij informację
Kancelaria podatkowa Joanna Kudłata
Jesteś tu: Aktualności > ogólne > „Mały ZUS” zgłoszenie do 08 stycznia 2020 roku
„Mały ZUS” zgłoszenie do 08 stycznia 2020 roku
2020-01-03 14:36:39, ogólne
Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów?
Za styczeń 2020 r. możesz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych przychodów.

Jakie warunki należy spełnić
Aby skorzystać z „małego ZUS”:
• należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
• Przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzono ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku tj. 67 500 zł.
Ważne!
Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni, w której podlegało się
w poprzednim roku ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności. Dlatego nie uwzględniamy w niej liczby dni, w których wprawdzie prowadzono działalność gospodarczą, ale podlegano ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Uwzględniamy natomiast liczbę dni, w których korzystano
z tzw. ulgi na start.

Kiedy nie skorzystamy z „małego ZUS”
Nie skorzystamy z „małego ZUS” w styczniu 2020 r., jeśli:
I. w 2019 r.:
1. prowadzono działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
2. rozliczano się w formie karty podatkowej i korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te należy spełniać łącznie.
Ważne!
Jeśli rozliczano się w formie karty podatkowej i nie korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.

3. podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)

II. w styczniu 2020 r.
1. spełniamy warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
2. wykonujemy dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiliśmy dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Jak ustalić najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Najniższą podstawę wymiaru składek ustalimy w trzech krokach:
1. Najpierw ustalamy przeciętny miesięczny przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:
Roczny przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
w poprzednim roku kalendarzowym
------------------------------------------------------------------------------------ x 30
Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności

Otrzymany wynik zaokrąglamy do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Od jakiej kwoty będziemy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne
W styczniu 2020 r. możemy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy wymiaru bądź od kwoty wyższej.
Ważne!
Wysokość kwoty, od której opłacamy składki ma wpływ na wysokość przysługujących nam świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński.
Jakie dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS”
Powinniśmy przekazać do ZUS:
• wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2019 r. podlegaliśmy ubezpieczeniom społecznym, ale nie korzystaliśmy z „małego ZUS”
• zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo - jeśli podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu - zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).
Dokumenty te należy przekazać w terminie 7 dni liczonych od:
• 1 stycznia (czyli do 8 stycznia 2020r.) – jeśli kontynuujemy prowadzenie działalności prowadzonej w 2019 r. albo też jeśli z końcem grudnia zakończyliśmy okres ulgi „preferencyjne składki” (wyrejestruj się z ubezpieczeń z kodem 05 70 albo 05 72 i zgłoś z kodem 05 90 albo 05 92),
• pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej w styczniu 2020 r.

Czy można zrezygnować z małej działalności gospodarczej
Każdy może zrezygnować z uprawnienia do ustalania najniższej podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu, tj. do korzystania z „małego ZUS”.
Zrezygnować można w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Zrezygnujemy z tego uprawnienia, jeśli nie zgłosimy się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni liczonymi w styczniu 2020 r. od:
• 1 stycznia
• pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,
• pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS”.
• wyrejestrujesz się z ubezpieczeń na ZUS ZWUA z kodem tytułu rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92 i zgłosisz się do ubezpieczeń na ZUS ZUA z kodem rozpoczynającym się 05 10 lub 05 12.

Jaka podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacimy od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
• Płacimy składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobieraliśmy zasiłek.

Projekt i wykonanie SN-DESIGN